GIS定位
设备停运企业清单[12-03至12-18]
全市重点监控企业数量
区域 企业总数 废气国控 污水国控 污水处理厂 重金属 规模化畜禽养殖小区 危险废物企业
市辖区 2 0 0 2 0 0 0
杜集区 2 2 0 0 0 0 0
相山区 4 2 0 2 0 0 0
烈山区 6 5 1 0 0 0 0
濉溪县 13 6 2 3 1 0 2
合计 27 15 3 7 1 0 2
企业监测信息公开总体情况[01-0112-17 ]
企业类型 企业总数 开展自行监测企业数 未开展自行监测企业数 已及时公开企业数 未公开企业数
废气 14 14 0 14 0
废气,危险废物企业 1 1 0 1 0
废水 3 3 0 3 0
污水处理厂 7 7 0 7 0
重金属 1 1 0 1 0
危险废物企业 1 0 1 0 1
合计 27 26 1 26 1